Diaconie

Zorgen voor elkaar

Diaconaat is één van de kernwaarden van de kerk: het betekent verantwoordelijkheid nemen, zorgen, of gewoon een handje helpen zonder iets ervoor terug te verwachten. Als christelijke gemeente willen we verantwoordelijkheid nemen voor de instandhouding van de schepping en willen we zorgen voor de mensen in nood door armoede, ziekte, verdriet of verlies.

In onze kerken zijn veel mensen actief met de steun aan elkaar en aan de mensen om ons heen, dichtbij en verder weg. Voor ouderen worden gezellige bijeenkomsten georganiseerd en er is een netwerk van bezoekers op touw gezet. Elke zondag is er een bloemengroet vanuit de kerken voor een gemeentelid dat een beetje extra aandacht kan gebruiken en worden mensen in nood in de gebeden opgenomen. Via de collectes leveren alle gemeenteleden wekelijks een financiële bijdrage aan allerlei diaconale activiteiten wereldwijd. Ook voor mensen uit de eigen omgeving kan hulp nodig zijn in de vorm van financiële steun of advisering bij financiële problemen.

College van Diakenen

De coördinatie van alle activiteiten wordt verzorgd door het College van Diakenen, een club van zo’n 20 gemeenteleden uit alle wijkgemeenten, die de verschillende taken voor hun rekening nemen. Zij vergaderen een keer per 2 maanden. Versterking van de gelederen is altijd welkom: neem daarvoor contact op met de secretaris.

Voorzitter: Jan Jaap Tukker
Secretaris: vacature
Penningmeester:  René Bron
E-mailadres College van diakenen: diaconie@pgleidschendam.nl

Wilt u een bijdrage doen?

Een bijdrage om ons werk voort te kunnen zetten is van harte welkom. U kunt uw gift overmaken op één van onderstaande rekeningen:

– Bankrekeningnummer:  IBAN NL92RABO0127607234

– ING rekeningnummer:   IBAN NL96INGB0000117505


t.n.v. College van diakenen, Protestantse Gemeente te Leidschendam