ANBI gegevens van de diaconie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam ANBI:Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leidschendam
Telefoonnummer (facultatief):070-327.0933
RSIN/Fiscaal nummer:824129222
Website adres:http://www.pgleidschendam.nl
E-mail:diaconie@pgleidschendam.nl
Adres:Damhouderstraat 2a
Postcode:2266AS
Plaats:Leidschendam

Het College van Diakenen
Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Vanuit het College van Diakenen zijn verschillende werkgroepen of commissies werkzaam, gericht op jeugd – ouderen – ZWO=zending – Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking of gericht op specifieke doelen binnen de gemeente b.v. individuele financiële ondersteuning – contact met de buurtjes – Woonzorgcentrum Prinsenhof e.a. 
Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals opgenomen in het Beleidsplan 2015-2019, voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.
Voor de werkzaamheden van het College van Diakenen wordt verwezen naar het Beleidsplan 2015-2019 ‘Dienen-Delen-Doen en de informatiegids, de bijlage bij het Beleidsplan dat door de Algemene Kerkenraad is goedgekeurd op 18.12.14
De Algemene kerkenraad is eind verantwoordelijk.

Beloningsbeleid
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.
De diakenen en diaconale vrijwilligers zijn via de gemeente Leidschendam-Voorburg verzekerd volgens de gemeentelijke vrijwilligers verzekering. Het betreft een complete dekking voor de vrijwilliger inclusief een rechtsbijstand dekking en werkgevers aansprakelijkheid. Voor alle verzekerden geldt een secundaire dekking. Dat betekent dat deze vrijwilligersverzekering alleen van kracht is voor zover de schade niet gedekt is door een andere verzekering.

Doelstelling en activiteiten
De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling en het beleid van de Protestantse Gemeente te Leidschendam, waarbij de nadruk ligt op:

  • betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld;
  • oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. Kernwoorden daarbij zijn:

  • Signaleren van misstanden: armoede, mensen in de knel
  • Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden.
  • Helpen met woord en daad

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Door samenwerking via het landelijk orgaan Kerk.in.Actie (zie www.kerkinactie.nl) en daarmee inzet van professionele krachten is het “Signaleren, Melden, Helpen” effectiever.

Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk.in.Actie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen. Veel van de buitenlandse activiteiten worden uitgevoerd o.l.v. de commissie ZWO = zending en werelddiaconaat en ontwikkelings-samenwerking.
Meer over onze missie en visie is te vinden in het Beleidsplan 2015-2019 zie www.pgleidschendam.nl onder het kopje ‘groepen’.
Onze hoofdactiviteiten zijn ‘Dienen – delen – doen’. Het doen/helpen resulteert vaak in activiteiten (zoals inzamelingen voor projecten) die worden aangekondigd via ons Kerkblad en de orden van dienst. Soms worden acties ook bekend gemaakt via de website.

Het College van Diakenen – financiële informatie.
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Het College heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in de begroting.
Een uitzondering hierop kan de besteding van ontvangen legaten betreffen.

De jaarrekening van de diaconie is hier te downloaden.

Redactioneel deel dd, 17.10.15