Kerk in Actie

Collecte Werelddiaconaat 5 febr. 2023: Pakistan – vaktraining voor jongeren

Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Pakistan en andere werelddiaconale projecten.
Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. werkgelegenheid Pakistan.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!